newlogo sm
HxGN SmartNet

Όροι χρήσης δικτύου METRICANET

Η χρήση των υπηρεσιών του δικτύου METRICANET (SmartNet Greece)συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ GPS ΑΠΟ ΤΟ METRICANET

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «METRICA-ΜΕΤΡΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία» και με το διακριτικό τίτλο «ΜΕΤRICA A.E.», που εδρεύει στον Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Γκινοσάτη, αρ. 88Α και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία θα αποκαλείται κατωτέρω χάριν συντομίας «Εταιρεία» προσφέρει υπηρεσίες παροχής ψηφιακών δεδομένων (στη συνέχεια υπηρεσίες) στους Πελάτες της, οι οποίες καθορίζονται κατά περίπτωση μεταξύ της Εταιρείας και του Πελάτη εγγράφως, κατόπιν αιτήματος του Πελάτη προς την Εταιρεία και αποδοχής του από την Εταιρεία, έναντι του οριζόμενου αντιτίμου στον «Τιμοκατάλογο υπηρεσιών παροχής ψηφιακών δεδομένων» της Εταιρείας, ο οποίος υπόκειται σε αναθεώρηση από την εταιρεία. Η συμφωνία αυτή μεταξύ της Εταιρείας και του Πελάτη θα αποκαλείται στη συνέχεια «Σύμβαση Παροχής Ψηφιακών Δεδομένων GNSS από το METRICANET GNSS» (χάριν συντομίας «Σ.Π. METRICANET»), διέπεται από τους ακόλουθους Γενικούς Όρους, τους οποίους ο Πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα με την υπογραφή του ως δίκαιους, εύλογους και δεσμευτικούς:

1. Τα ψηφιακά δεδομένα προέρχονται από το Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Εντοπισμού GPS, και το Δορυφορικό Σύστημα GLONASS, τα οποία διαχειρίζονται το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ και η Ομοσπονδιακή Διαστημική Υπηρεσία της Ρωσίας αντίστοιχα, υπό τον πλήρη και αποκλειστικό τους έλεγχο, καθορίζοντας και τις κρίσιμες και αποφασιστικές για την ακρίβεια των προκυπτουσών μετρήσεων παραμέτρους των χρησιμοποιούμενων δορυφόρων. Το METRICANET GNSS είναι ένα δίκτυο σταθμών αναφοράς GPS/GNSS (δορυφορικού εντοπισμού θέσης) εγκατεστημένων σε διάφορα σημεία της Ελλάδας, οι οποίοι συνδέονται στο Internet μέσω σταθερής ή και κινητής τηλεφωνίας και αποστέλλουν συνεχώς στον κεντρικό server της Εταιρείας ψηφιακά δεδομένα με σκοπό την παροχή υπηρεσιών εντοπισμού θέσης σε πελάτες/χρήστες εξοπλισμού GNSS Leica ή και άλλων κατασκευαστών. Το πεδίο ευθύνης της εταιρείας (όπως οριοθετείται με τους παρόντες όρους) περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στις δικές της εγκαταστάσεις. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για δυσλειτουργίες, προβλήματα, λάθη και κακά αποτελέσματα που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση των υπηρεσιών του δικτύου εκτός των περιοχών κάλυψης. Ο Πελάτης βαρύνεται με την γνώση του τρόπου χρήσης των δεδομένων και του προγράμματος Η/Υ (software) που κάνει την επεξεργασία των δεδομένων και εκείνος μόνο ευθύνεται για τον έλεγχο της ορθότητας των αποτελεσμάτων της επίλυσης των δεδομένων και των συντεταγμένων.

2. Οι υπηρεσίες της Εταιρείας στο πλαίσιο Σ.Π. METRICANET αφορούν την παροχή: α) ψηφιακών δεδομένων πραγματικού χρόνου (Real Time) κυμαινόμενης ακρίβειας (από 1 εκ. μέχρι 50 εκ, αναλόγως της χρησιμοποιούμενης τεχνικής και της απόστασης από τον πλησιέστερο σταθμό αναφοράς) μέσω internet και δικτύου κινητής τηλεφωνίας (GSM/GPRS) και β) ψηφιακών δεδομένων μετεπεξεργασίας (post processing), που παρέχουν ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια, αλλά δεν γίνονται σε πραγματικό χρόνο.

3. Η Εταιρεία αναλαμβάνει να παράσχει στον Πελάτη το ατομικό του «όνομα χρήστη» (username) και τον ατομικό του «κωδικό» (password) για την σύνδεσή του με το δίκτυο Σταθμών Αναφοράς METRICANET GNSS και τη λήψη δεδομένων μέσω internet. Aυτά είναι αυστηρά προσωπικά και μυστικά και ο Πελάτης υποχρεούται και υπόσχεται να μην τα γνωστοποιήσει σε τρίτους, η Εταιρεία δεν τα κοινοποιεί σε τρίτους και ο Πελάτης οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως την Εταιρεία σε περίπτωση που διαρρεύσουν. Γενικώς ο Πελάτης υπόσχεται ότι δεν θα επιτρέψει την πρόσβαση τρίτων στο σύστημα και αναγνωρίζει ότι η Σ.Π. METRICANET είναι αυστηρώς ατομική και προσωπική και δεν του επιτρέπει την αναζήτηση ψηφιακών δεδομένων για λογαριασμό τρίτων για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν και ενδεδειγμένο στα πλαίσια της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών για να αποτρέψει τη βλάβη των συμφερόντων της Εταιρείας και την αποτροπή διαφυγόντων κερδών της. Ο Πελάτης δεν δικαιούται να εκμεταλλευθεί εμπορικά μεταβιβάζοντας ή παρέχοντας σε τρίτους τα στοιχεία αυτά με ή χωρίς αντάλλαγμα.

4. Ο Πελάτης για να αποκτήσει το ατομικό του «όνομα χρήστη» (username) και τον ατομικό του «κωδικό» (password) για την σύνδεσή του με το δίκτυο Σταθμών Αναφοράς METRICANET GNSS υποβάλλει αίτηση και καταβάλλει δικαίωμα εγγραφής. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος δικαιούται να καταγγείλει εγγράφως την παρούσα σύμβαση με συνέπεια την λήξη της δυνατότητας σύνδεσης του Πελάτη με το METRICANET και την άμεση διακοπή των υπηρεσιών της Εταιρείας, χωρίς να οφείλει αποζημίωση προς το έτερο μέρος και χωρίς την επίκληση σπουδαίου λόγου. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας αυτής επέρχονται μετά παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την λήψη της από τον αντισυμβαλλόμενο προς τον οποίο απευθύνεται, εκτός αν άλλως ορίζεται στη Σ.Π. METRICANET. Απαιτήσεις προγενέστερες του χρόνου ισχύος της καταγγελίας διατηρούνται και δεν επηρεάζονται.

5. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την ποιότητα, επάρκεια, ασφάλεια των τηλεπικοινωνιακών και/ή άλλων δικτύων του Πελάτη ή τρίτων προσώπων (ΟΤΕ, FORTHNET κ.λ.π.) ούτε για τυχόν πλημμελή ή μη λειτουργία των υποδομών του Πελάτη, τρίτων τηλεπικοινωνιακών φορέων που χρησιμοποιούνται για την παροχή των υπηρεσιών από τον Πελάτη. Η Εταιρεία αναλαμβάνει μόνο την υποχρέωση να επικοινωνήσει με τους τρίτους φορείς των υπηρεσιών αυτών και να αναφέρει τυχόν βλάβη ή δυσλειτουργία, εφόσον ειδοποιηθεί σχετικώς από τον Πελάτη.

6. Οι παρεχόμενες βάσει της παρούσας υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μόνον σε αποστάσεις που καλύπτονται από το δίκτυο των εγκατεστημένων σταθμών αναφοράς του METRICANET. Οι αποστάσεις αυτές εξαρτώνται και επηρεάζονται ενδεικτικώς από την θέση των σταθμών, το ανάγλυφο του εδάφους, τις ατμοσφαιρικές συνθήκες (δραστηριότητα ιονόσφαιρας) καθώς επίσης και από διάφορες τοπικές παραμέτρους (λ.χ. παρεμβολές), με συνέπεια να μην μπορεί να αποκλεισθεί η περίπτωση τα παρεχόμενα ψηφιακά δεδομένα να είναι ανακριβή.

7. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΙΚΑ ΝΕΤ, ΚΑΘΟΣΟΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΚΟΜΗ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΘΕΙ, ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΔΕ ΣΕ ΔΙΑΡΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑI ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΘΙΣΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Ή ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ.

8. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες τιμολογούνται με τη σύναψη της Σ.Π. METRICANET και είναι αμέσως πληρωτέες (προπληρωτέες), εκτός αντίθετης ειδικής γραπτής συμφωνίας των μερών, πλέον του ΦΠΑ.

9. Τα πάσης φύσεως πνευματικά δικαιώματα και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας που συνδέονται το όνομα, το σήμα, διακριτικά γνωρίσματα κλπ του METRICANET GNSS και της Σ.Π. METRICANET ανήκουν αποκλειστικώς στην Εταιρεία, χωρίς να έχει ο Πελάτης κανένα δικαίωμα ή απαίτηση επ' αυτών (λ.χ. άδεια χρήσης). Ο Πελάτης δεν δικαιούται να επεμβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο στην ιστοσελίδα της εταιρείας (δικτυακό της τόπο), ούτε να χρησιμοποιεί το σήμα, το λογότυπο, ή τον διακριτικό τίτλο της εταιρείας, περιλαμβανομένου και του internet domain, ούτε να παρέχει δυνατότητα πρόσβασης σε τρίτους, ούτε να χορηγεί σε τρίτους με ή χωρίς αντάλλαγμα υπηρεσίες που αφορούν τον ίδιο προσωπικά.

10. Ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση φέρει η Εταιρεία προς διατήρηση και φύλαξη (λ.χ. αρχεία ασφαλείας, backup) των πληροφοριών που ζητεί ο Πελάτης. Με την αποστολή των ψηφιακών δεδομένων στον Πελάτη, οι υπηρεσίες που αναλαμβάνει να παράσχει η Εταιρεία δυνάμει της Σ.Π. METRICANET ολοκληρώνονται και εξαντλούνται.
11. Η Εταιρεία διαθέτει εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08.30 π.μ. – 16.30 μ.μ. για την παροχή τεχνικής υποστήριξης των παρεχόμενων στον Πελάτη υπηρεσιών σχετικής με τυχόν προβλήματα σύνδεσης του Πελάτη το METRICANET GNSS.

12. Οι ιστοχώροι της Εταιρείας www.metrica.gr και www.metricanet.gr παρέχoυν πληροφορίες για το METRICANET GNSS οι οποίες δεν αποτελούν συνομολόγηση τεχνικών γνωρισμάτων του συστήματος, δεν είναι δεσμευτικές – καθόσον στερούνται πληρότητας και έχουν προκαταρκτικό, εισαγωγικό και κατατοπιστικό χαρακτήρα, υποκείμενες σε διαφοροποιήσεις, εξειδικεύσεις και διευκρινίσεις και δεν δημιουργούν αξιώσεις στου Πελάτες, η δε Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που βασιστούν σε αυτές. Η Εταιρεία δικαιούται σε ενημέρωση και αλλαγή τους δίχως προειδοποίηση.

13. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις, δυσκολίες και αποτυχημένες αποστολές ιδίως μεγάλου όγκου αρχείων. Ο Πελάτης παραλαμβάνει αμέσως και χωρίς καθυστέρηση τα ψηφιακά δεδομένα που του αποστέλλονται, για τη φύλαξη και διατήρηση των οποίων πέραν των 24 ωρών δεν ευθύνεται η Εταιρεία. Ο Πελάτης γνωρίζει και αποδέχεται ότι ιδίως στην περίπτωση της μετεπεξεργασίας ψηφιακών δεδομένων, αυτή απαιτεί ικανό χρόνο και ότι σε περίπτωση που ζητεί την αποστολή των ψηφιακών δεδομένων μετεπεξεργασίας μέσα σε συγκεκριμένο χρόνο ή τη διατήρησή τους διαθέσιμων στο σύστημα METRICANET για ορισμένο χρόνο, θα πρέπει να υπάρχει ειδική έγγραφη συμφωνία των μερών.

14. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Η Εταιρεία δεν εγγυάται για την ακρίβεια των δεδομένων, την οποία πρέπει να επαληθεύει ο Πελάτης, και ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ζημία του Πελάτη σε σχέση με την παροχή των ψηφιακών δεδομένων, τυχόν ανακρίβειά τους, απώλεια αρχείων, δυσλειτουργίες, προβλήματα και διακοπές του συστήματος METRICANET GNSS ανεξαρτήτως διαρκείας και αιτίας, καθώς επίσης και τις χρήσεις των δεδομένων, τις οποίες αποφασίζει ο Πελάτης με αποκλειστική του ευθύνη, μέριμνα και κίνδυνο, καθώς και κάθε άλλη συναφή αιτία. Αποκλείεται ρητά κάθε ευθύνη της Εταιρείας για τυχόν ζημία ή διαφυγόν κέρδος που επέρχεται στον Πελάτη ή σε τρίτους και προκύπτει ενδεικτικώς από τυχόν ανακρίβεια των δεδομένων και την οποιαδήποτε χρήση (αξιοποίηση, εφαρμογή των δεδομένων) των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και λοιπών ή από δυσλειτουργία ή διακοπή συστήματος METRICANEΤ GNSS. Ιδία και ενδεικτικά αποκλείεται κάθε ευθύνη της Εταιρείας για απαιτήσεις που προβάλλουν τρίτοι κατά του Πελάτη απορρέουσες από τις ανωτέρω αιτίες. Σε κάθε περίπτωση το ποσό του εκδοθέντος τιμολογίου της METRICA A.E. για τις αμφισβητούμενες υπηρεσίες αποτελεί και το ανώτατο όριο ευθύνης της προς αποζημίωση. Η σύμβαση δεν είναι ακριβοχρόνου εκτελέσεως και οι συμφωνημένες ημερομηνίες παροχής είναι ενδεικτικές χωρίς να γεννάται ευθύνη της Εταιρείας προς τήρησή τους. Η Εταιρεία ευθύνεται μόνο για δόλο ή βαριά αμέλεια.

15. Ο Πελάτης εγγυάται και δηλώνει ότι θα προβεί σε νόμιμη χρήση των ψηφιακών δεδομένων και ό,τι δεν προσβάλλει κανενός δικαιώματα με τη σύναψη της Σ.Π. METRICANET GNSS.

16. Σε κάθε περίπτωση, τα μέρη απαλλάσσονται των ευθυνών τους σε περίπτωση ανωτέρας βίας.

17. Ο Πελάτης ενημερώνεται ότι η Εταιρεία διατηρεί αρχείο με τις επικοινωνίες και τα στοιχεία του Πελάτη, αυστηρώς και μόνο για τις ανάγκες λειτουργίες της Εταιρείας και της Σ.Π. METRICANET, στο πλαίσιο του ν. 2472/1997, και συναινεί ρητώς για τα ανωτέρω.

18. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να συμπληρώνει και τροποποιεί μονομερώς και οποτεδήποτε τους παρόντες όρους, ώστε να συμμορφώνεται στην τηλεπικοινωνιακή νομοθεσία, ενημερώνοντας τον πελάτη με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) και με δημοσιοποίηση του περιεχομένου των όρων της σύμβασης στην ιστοσελίδα της τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την έναρξη ισχύος των εν λόγω τροποποιήσεων. Ο Πελάτης, εφόσον διαφωνεί με τους τροποποιηθέντες για την σύμβασή του όρους, δικαιούται να καταγγείλει εγγράφως την παρούσα εντός ενός μηνός, από τη σχετική κοινοποίηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. Αν ο Πελάτης συνεχίσει να κάνει χρήση της υπηρεσίας τεκμαίρεται ότι αποδέχεται τις συμπληρώσεις και τροποποιήσεις.

19. Η Σ.Π. METRICANET και τα απορρέοντα από αυτήν δικαιώματα και υποχρεώσεις δεν μπορούν να εκχωρηθούν ή να μεταβιβασθούν από εκάτερο των συμβαλλομένων προς τρίτο με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του ετέρου μέρους.

20. Η Σ.Π. METRICANET αποτυπώνει τη συνολική συμφωνία των μερών, οποιαδήποτε δε τροποποίησή της γίνεται μόνον εγγράφως, με ιδιωτικό συμφωνητικό προσηκόντως υπογεγραμμένο από τα συμβαλλόμενα μέρη. Τυχόν προγενέστερες συμφωνίες ή όροι δεν ισχύουν.

21. Διαφωνίες ή εν γένει διαφορές που τυχόν θα προκύψουν από την ερμηνεία και την εφαρμογή των όρων της Σ.Π. METRICANET, καθώς και από την διεπόμενη από την παρούσα σύμβαση σχέση, θα διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια για την επίλυσή τους θα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

Web Tools

SpiderWeb
Το διαδικτυακό περιβάλλον χρήσης του δικτύου METRICANET GNSS

Κατάσταση Δορυφόρων

Κατάσταση Δορυφόρων
satellitelogos GPS GLONASS Galileo

SmartNet Europe

HxGN SmartNetΗ Ευρωπαϊκή πύλη σε άλλα δίκτυα σταθμών αναφοράς SmartNet, συνεργάτες και εγκαταστάσεις στην Ευρώπη.